ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ, TABLETS, LAPTOPS, MAC BOOKS – 01.07.2018

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλες οι καλύψεις ισχύουν όλο το 24ωρο, παγκοσµίως. Για την ισχύ της κάλυψης απαιτείται η συµπλήρωση και υπογραφή του Πιστοποιητικού Ασφάλισης.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

∆ικαιούστε συµµετοχής στην ασφάλιση εάν :

 • Είστε άνω των 18 ετών
 • Εάν έχετε στη κυριότητά σας καινούργιο κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop/mac book.
 • Η ασφάλιση γίνεται υποχρεωτικά µε την αγορά της συσκευής (ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου / απόδειξη αγοράς).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σκοπός του Ασφαλιστηρίου είναι να ασφαλίσει το κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop, mac book σας από τους παρακάτω ασφαλισµένους κινδύνους:

 • Πυρκαγιά / κεραυνός
 • Κλοπή µετά από διάρρηξη
 • Τυχαία θραύση κρυστάλλων (τυχαία θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου της ασφαλισµένης συσκευής σας)
 • Νερά, καλύπτεται η ασφαλισµένη συσκευή για ζηµιά από τυχαία επαφή µε νερό ή άλλο υγρό στοιχείο

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΛΥΨΗ: Η κατά περίπτωση παρεχόµενη ασφάλιση σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ: Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ∆ικαιούχος της ασφαλιστικής αποζηµίωσης ορίζεται ο κάθε ασφαλισµένος (καταναλωτής / αγοραστής) που υπογράφει το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως Ο κίνδυνος της Κλοπής µε ∆ιάρρηξη παρέχεται µε την προϋπόθεση υποβολής στη GENERALI επίσηµων νόµιµων εγγράφων από τις κατά τόπους Αρµόδιες Αρχές (π.χ. Αστυνοµία). Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου στο Εξωτερικό, τα προσκοµιζόµενα έγγραφα από το Εξωτερικό υποβάλλονται σε νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

 • Κλοπή θεωρείται η µετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος σε κλειστό και στεγασµένο χώρο ή η απόπειρα βίαιης εισόδου µε διάρρηξη ή αναρρίχηση µε σκοπό την κλοπή -αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισµένων αντικειµένων ή πρόκληση ζηµιών, µε την προϋπόθεση να υπάρχουν εµφανή σηµάδια παραβίασης στα σηµεία εισόδου ή εξόδου.
 • Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζηµιές που θα προκαλέσει ο κλέπτης στον παραβιασµένο χώρο.

Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης) Καλύπτεται η “Τυχαία Θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου ασφαλισµένης συσκευής”. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου και ζηµίας, καλύπτεται το κόστος επισκευής µε βάση τα νόµιµα τιµολόγια και σε περίπτωση αποδεδειγµένης µη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισµένου αντικειµένου µε ανώτατο όριο ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισµένης του αξίας.

Νερά, καλύπτεται η ασφαλισµένη συσκευή για ζηµιά από τυχαία επαφή µε νερό ή άλλο υγρό στοιχείο. Εξαιρούνται ζηµιές από εφίδρωση, ιδρώτα, ατµό. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η απώλεια της ασφαλισµένης συσκευής και η µη ανεύρεσή της εντός θάλασσας, λίµνης, ποταµού δεν καλύπτεται. Καλύπτεται το κόστος επισκευής µε βάση τα νόµιµα τιµολόγια και σε περίπτωση αποδεδειγµένης µη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισµένου αντικειµένου µε ανώτατο όριο ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισµένης του αξίας.

ΕΝΑΡΞΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η ασφαλιστική σας κάλυψη έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού και για 12 µήνες µε την προϋπόθεση ότι το αντικείµενο είναι καινούργιο ή αγορασµένο έως 7 ηµέρες πριν από την ένταξή σας στο Πρόγραµµα Ασφάλισης. Μετά την λήξη της 12µηνης ασφάλισης δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης για 2ο χρόνο.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 1.500,00 ανά ασφαλισµένο αντικείµενο για κινητά & tablets.
 • Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 2.500,00 ανά ασφαλισµένο αντικείµενο για laptops & mac books.

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η αποζηµίωση θα υπολογίζεται στο 70% επί του συνολικού ύψους της ζηµίας/απαίτησης και η απαλλαγή (ιδία συµµετοχή) στο 30% της ζηµίας/απαίτησης αντίστοιχα.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Σε περίπτωση επέλευσης ζηµίας, η αποζηµίωση καταβάλλεται από την GENERALI στον ασφαλισµένο καταναλωτή / αγοραστή, µε τις εξής προϋποθέσεις:

 • Υποβολή σχετικής ∆ήλωσης Ζηµιάς στη GENERALI µέσα σε διάστηµα 7 ηµερών από την ηµεροµηνία της ζηµίας.
 • Αντίγραφο Τιµολογίου / Απόδειξης αγοράς. – Πρωτότυπο Τιµολόγιο επισκευής / αντικατάστασης για περιπτώσεις Θραύσης Οθόνης Κρυστάλλων ή ζηµιά από Νερά.
 • Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης. – Αίτηση φραγής στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης) ή Νερών.
 • Αντίγραφο δελτίου συµβάντος από τις Αρµόδιες Αρχές (Αστυνοµία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.). Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης), πυρκαγιάς ή Νερών.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Έχετε δικαίωµα εναντίωσης στην ένταξη στη ασφάλιση µε επιστολή που πρέπει να αποστείλετε αποκλειστικά και µόνο στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα µέσα σε διάστηµα ενός µήνα από την παραλαβή του Πιστοποιητικού Ασφάλισης. ∆ικαίωµα υπαναχώρησης έχετε εντός των πρώτων 14 ηµερών από την παράδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης µε επιστολή σας στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την ερµηνεία και εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας ορίζονται ως αποκλειστικά αρµόδια τα ∆ικαστήρια της Αθήνας που εφαρµόζουν το Ελληνικό ∆ίκαιο.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η κάλυψη ισχύει για ένα ζηµιογόνο γεγονός ανά ασφαλισµένη συσκευή εντός του ασφαλιστικού έτους.
 • ∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι ελάχιστα καταβλητέο και µη επιστρεπτέο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Η GENERALI διατηρεί το δικαίωµα να τηρεί και να επεξεργάζεται στοιχεία που σας αφορούν τα οποία γνωστοποιήσατε σε αυτήν ή τα έλαβε ή θα τα λάβει µε άλλον νόµιµο τρόπο από τρίτα πρόσωπα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά µε τους όρους του παρόντος Πιστοποιητικού παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε την εταιρία ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων: Αµερικής 20, 106 71 Αθήνα, τηλ.: 210 3602226-9 και email: [email protected]

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ – ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

H αναγγελία ζηµιάς και η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων γίνεται απευθείας στην GENERALI: Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: τηλ.: 210 8096100 και email: [email protected]